Chapter 2. Құжаттың қолдану облысы

Ревизия VCS: c9b34116f

Дата сборки документа: 2020.04.13 17:36:17

Table of Contents

Құжаттың мақсаты
Жүйелік талаптар

Берілген құжат, кәсіпорындағы бірлескен жұмысқа және мақсаттар бойынша басқаруға арналған «ARTA SYNERGY»(келесіде Жүйе) тұғырнамасының әкімгерлеріне нұсқау болып табылады. Мұнда Жүйені басқару жұмыстарын орындаумен байланысты үдерістер сипатталады.

Құжаттың мақсаты

Құжат - Жүйені жұмыс қалпында қолдауға бағытталғын, Жүйенің қызмет атқарушыларының әрекеттерінің толық сипаттамасынын құралада.

Все сведения о возникших внештатных ситуациях, работах, проведённых для их устранения, и факт устранения внештатной ситуации должны фиксироваться в журнале событий.